Trabeation

Trabeation - Final crits
December 15, 2011

December 20th and 21st. Final crits, ETH Zürich. Science City. HIT E 51.

Guest critics: Hans van der Heijden (biq, Rotterdam), Ákos Moravánszky (gta), Marie-José Van Hee (Marie-José Van Hee architecten, Antwerp)