Ling Xu / Kunqi Hou
FS  2019  Public Building, Zürich

1/9