Villa Medici, Leon Battista Alberti
Fiesole, 1457

1/4
Edited by Zhe Dong, Weilan Jiang, Xiao Lu, Bing Yang