Certosa del Galluzzo
Florenz, 1341

1/5
Edited by Ruizhi Cheng, Ruizhe Liang, Xijie Ma, Mengda Shi