Torre e casa Rasini, Gio Ponti / Emilio Lancia
Milan, 1933

1/4