Ziyue Ding / Jingxian Ye
HS  2012  Denkmal, Schaffhausen

1/12